HEMEROTECA       EDICIÓN:   ESP   |   AME   |   CAT
Apóyanos ⮕

CCOO denuncia que la Generalitat incompleix la norma de plans d’igualtat entre homes i dones al Cos de Mossos d’Esquadra


(Tiempo de lectura: 2 - 3 minutos)

Amb l'entrada en vigor del reglament sobre els plans d'igualtat en les empreses, queda reflectit clarament com l'Administració de la Generalitat ha vulnerat de manera flagrant i reiterada els drets de les treballadores i dels treballadors del Cos de Mossos d'Esquadra.

El Reial Decret determina de manera específica:

Artículo 5. Procedimiento de negociación de los planes de igualdad.

1. Sin perjuicio de previsiones distintas acordadas en convenio colectivo, y de conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras de acuerdo con el presente artículo.

A tales efectos se constituirá una comisión negociadora en la que deberán participar de forma paritaria la representación de la empresa y la de las personas trabajadoras.

2. Como regla general, participarán en la comisión negociadora, por parte de las personas trabajadoras, el comité de empresa, las delegadas y los delegados de personal, en su caso, o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, sumen la mayoría de los miembros del comité.

La Generalitat, mitjançant l’Ordre INT/22/2020, de 3 de març, per la qual es crea la Comissió per a la Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia, va deixar clara la seva postura de portar a terme les polítiques d'Igualtat sense tenir en compte l'opinió i l'experiència dels grups sindicals del Cos de Mossos d'Esquadra. L’administració catalana contempla la participació dels sindicats com a simples aportacions i nega de manera taxativa un espai per a la negociació col·lectiva.

Per aquest motiu, el sindicat de Mossos de CCOO va presentar un Requeriment Administratiu per incompliment dels drets sindicals i de les lleis relatives a Igualtat de tracte entre homes i dones per part del CME.

Sense pla d’igualtat al CME

Un dels objectius de la creació de la Comissió per a la Igualtat de Gènere és la creació del Pla d'Igualtat del Cos de Mossos d'Esquadra, espai en què s'haurien de negociar i consensuar, conjuntament administració i sindicats, mesures tan importants com l'aplicació de la llei de quotes, la qual ha estat aprovada sense consens amb les representacions sindicals.

La Llei de la Policia de la Generalitat estableix que mentre no s'aprovi el pla d'igualtat corresponent, i amb la finalitat d'assolir l'equilibri en el nombre de dones i homes a la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra, les convocatòries per accedir a les diferents categories han d'establir que els empats de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants s'han de dirimir, com a primer criteri, donant preferència a les persones candidates del sexe menys representat quan aquest no arribi al 40% d'aquella categoria.

Tot i ser un pas endavant en la lluita contra la discriminació estructural que pateixen les dones, l'Àrea d'Igualtat del sector de Mossos d'Esquadra de CCOO, manifesta el seu desacord en com s'ha portat a terme l'entrada en vigor d'aquesta mesura, ja que no ha estat negociada ni consensuada durant la creació del Pla d'Igualtat del Cos de Mossos d'Esquadra. Aquesta mesura hauria de formar part de les accions positives necessàries contemplades en el Pla d’Igualtat, l'elaboració del qual s'està endarrerint de manera inexcusable i totalment irresponsable.

CCOO insta a l'Administració a què comenci a desenvolupar de manera real i efectiva la tasca que li correspon en matèria d'Igualtat, i recorda la seva obligació legal de crear el Pla d'Igualtat que encara no te i que és obligació per a totes les empreses.